SERVIS-EDILKAMIN SR - kontakt:

038 7600180 p.J.Chríbik

(platí pre výr. EDILKAMIN

zakúp. v ob.sieti TUMA)

...

...

Biomasa výrobca peliet

Všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok

Edilkamin - Slovensko, všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky pri nákupe tovaru firmy
TUMA INVEST, spol. s r.o.. e-shop.
Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť : TUMA INVEST, spol. s r.o., so sídlom Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36522911, DIČ: 2021345601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Odd. Sro vložka. č.18044/R.
1. Tovar je možné vyberať prehliadaním produktov na našich nasledovných webových stránkach:
www.krby-tuma.sk www.kominy-tuma.sk
www.edilkamin-slovakia.sk www.krby-lanordica.sk
www.abx-krby.sk www.hoyan.sk
www.kotly-tuma.sk www.kominy-poujoulat.sk
ďalej pomocou operátora na tel.č. +421 38 7600180 (po-pia: 9,00-17,00hod a v so: 9,00-12,00 hod.), alebo v našich kamenných predajniach:
Bánovce nad Bebravou, Partizánska 1819, tel.:0905394055
Prievidza, Necpalská 34/A, tel.:0918250216
Trenčín, Legionárska 6972, tel.: 0918250213
Pezinok, Myslenická 1, tel.: 0917861305
Nitra, Novozámocká 187, tel.: 0908136854
Košice, Študentská 1, tel.: 0915147170
2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledovné údaje:
• Ak Ste spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá koná pri uzatváraní zmluvy na diaľku – nie v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte prosím meno a priezvisko, adresu, Vaše tel. číslo a e-mailový kontakt.
• Ak nakupujete ako podnikateľ v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou je potrebné uviesť tiež obchodné meno, IČ, DIČ a sídlo, miesto podnikania.
3. Po odoslaní Vašej objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme formou ďalšej e-mailovej a tel. komunikácie. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
4. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme najneskôr do 5 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme spravidla počas pracovných dní od 6,00 do 20,00 hod. O presnom dni dodania včas informujeme telefonicky, alebo e-mailom.
5. Tovar doručujú naši zamestnanci, vo výnimočnom prípade prepravca. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca dáva kupujúci predávajúcemu právo dať prepravcovi nutné minimum osobných údajov pre účel bezproblémového doručenia tovaru (meno, adresa, telefónny kontakt).
6. Pri prevzatí tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe, podrobný dodací list, ďalej doklad o zaplatení – daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny s DPH, včítane kompletnej sprievodnej dokumentácie k tovaru. Tovar sa vypláca pri prevzatí tovaru na mieste doručenia, ak nebola dohodnutá platba vopred na faktúru.
7. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom v okamihu, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak:
• sú tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodané oddelene, okamžikom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
• sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamžikom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
• sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
8. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, alebo e-mailom na adrese tumainvest@gmail.com . Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, viz príloha na stiahnutie. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu centrálneho skladu v Bánovciach nad Bebravou, prípadne odovzdajte tovar na našej predajni, ktorá je Vám najbližšia. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane kompletnej dokumentácie, príslušenstva a pod. čistý v stave ako bol Vám doručený pri prevzatí. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. (Spotrebiče typu vykurovacie telesá na tuhé palivá sú skúšané v štátnej skúšobni s deklarovanými vlastnosťami, preto skúšanie vlastností vykurovaním nie sú nutné nakoľko znížia ich hodnotu!)
9. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
10. Kúpna cena Vám bude vždy potvrdená v upresneni objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
11. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
12. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
13. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku zavinenú kuriérskou službou, problémov na komunikáciách zapríčinených treťou stranou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný si dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí obzvlášť sklené a keramické časti a potvrdiť svojím podpisom správnosť, nepoškodenosť a kompletnosť dodávky pri prevzatí. Reklamáciu za prípadné nedodanie, poškodenie tovaru vinou kuriéra je nutné zaznačiť do dokladu o prevzatí a obratom kontaktovať predávajúceho, ktorý určí ďalší postup, prípadne výmenu k spokojnosti spotrebiteľa. Reklamácie mechanického poškodenia zapríčineného prepravou ako i nekompletnosť dodávky, ktorých prevzatie potvrdil kupujúci ako bez vád a kompletné nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
14. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty e-mailom, ako storno objednávky. V prípade nedodania tovaru predávajúcim z dôvodu vyššej moci, alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu možnosť dodania alternatívneho náhradného produktu. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od dodávky – objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
15. Ochrana osobných údajov.
15.1.Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, tel. a e-mailový kontakt.
15.2.Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci právnickou osobou j povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, tel. a e-mailový kontakt.
15.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
15.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
15.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 15.3. týchto podmienok.
15.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 15.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
15.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
15.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
Pri vydaní rozhodnutia je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
Právo kupujúceho podľa bodu 15.8. bodu 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 15.19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
15.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
15.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
15.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
15.16. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
15.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 15.8. bodu 1 až 3, 5 a ods. 15.10. až 15.12. vybaví predávajúci bezplatne.
15.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 15.8. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
15.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 15.17. a 15.18. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
15.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 15.9. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
15.21. . Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 15.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
Predávajúci v tejto chvíli nevyužíva služby sprostredkovateľov, z uvedeného dôvodu sa tu nenachádzajú.
16. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení sa na naších stránkach prípadne e-mailom.
17. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a vyjadruje k nim svoj súhlas.
18. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke webov našej spoločnosti:
www.krby-tuma.sk www.kominy-tuma.sk www.kotly-tuma.sk www.edilkamin-slovakia.sk
www.hoyan.sk www.krby-lanordica.sk www.abx-krby.sk www.kominy-poujoulat.sk

19. Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
 

Uvedené nákupné podmienky sú platné od 13.6.2014 a plne nahradzujú všetky predchádzajúce nákupné podmienky.
Firma TUMA INVEST, spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.


Obchodné podmienky vzťahujúce sa na nákup tovaru v predajniach firmy TUMA INVEST s.r.o. :

Katalóg uvedený na web stránkach firmy je ročenka a je aktuálny v cenách i v sortimente v období jeho tlače t.j. každoročne v II. a III. mesiaci v roku, v ostatných mesiacoch plní úlohu prezentačnú z dôvodu postupnej časovej aktualizácie cien i výrobkov zo strany výrobcov. Ceny a sortiment sa pravidelne aktualizujú na inernetovom obchode a katalóg je v ostatnom období ilustračný. Cenníky je vhodné si odsúhlasiť mailom, alebo telefonicky.

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok spoločnosti TUMA invest s.r.o.

Každý zákazník ktorý pracuje a pohybuje sa na stránkach spoločnosti Tuma invest s.r.o. ich používa na vlastné riziko a spoločnosť Tuma invest s.r.o.., nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.krby-tuma.sk. Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY. Informácie o produktoch je potrebné a nutné overovať i telefonicky, alebo e-mailom!

Spoločnosť Tuma invest s.r.o., nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok www.krby-tuma.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok www.krby-tuma.sk. Spoločnosť TUMA invest s.r.o., si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach www.krby-tuma.sk sú pre spoločnosť TUMA invest, s.r.o., nezáväzné.

Autorské práva a šírenie obsahu stránok www.krby-tuma.sk

 

Autorské práva k stránkam www.krby-tuma.sk sú majetkom TUMA invest s.r.o., Partizánska 300/32, Bánovce nad Bebravou 95701.

Obsah stránok www.krby-tuma.sk je majetkom spoločnosti Tuma invest s.r.o., a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Pod pojmom obsah sa rozumejú články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a iné verejne prístupné nástroje. Obsah naších stránok a jednotlivé nástroje, ktoré sú ich súčasťou nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím osobám. Je prísne zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok www.krby-tuma.sk. Obsah stránok www.krby-tuma.sk môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia vlastníka webu.

Ochranné známky

Logo "krby-tuma" je ochranná známka a vzťahujú sa na ňu všetky ustanovenia príslušných noriem. Ostatné použité ochranné známky zobrazené na webe sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov a sú použité iba pre prezentačné a reklamné účely.
 


Stornovanie (zrušenie) objednávky v kamennej predajni TUMA

V prípade, že dochádza k zrušeniu objednávky tovaru, ktorý bol predom zákazníkom vyzálohovaný je táto záloha nevratná. Zálohovanie tovaru sa realizuje z dôvodu obojstranne záväzného obchodného vzťahu, kde predajca je povinný zákazníkovi zabezpečiť vyzálohovaný tovar v dohodnutej lehote a zákazník je povinný tovar odobrať. Záväzná objednávka sa uskutočňuje vo forme zálohovej platby vo výške 10-30% hodnoty tovaru. Ak nastanú medzičasom technické zmeny, ktoré bránia realizácii obchodnej transakcie zo strany zákazníka je tento povinný min. vo výške zálohy odobrať od firmy TUMA INVEST, s.r.o. alternatívny produkt.
...
Ceny tovaru
Ceny uvedené v internetovom obchode www.krby-tuma.sk sú platné i v kamenných obchodoch TUMA. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné alebo doprava tovaru.
...
Reklamačný poriadok predaja v predajniach KRBY TUMA a v e-schope .
Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, kuriér nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi dľa dohody poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky , a to e-mailom natumainvest@gmail.com, prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho , kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru. Pri reklámácii formou e-mailu je nutné k posúdeniu reklamácie a úplnosti doložiť fotodokumentáciu v dostatočnej kvalite pre posúdenie. Bez doloženia tejto dokumentácie nebude reklamácia prijatá. Pre postup a vyplnenie slúži tlačivo - reklamačný protokol, ktoré Vám uvádzame nižšie na stiahnutie. Pri reklamácii tovaru, u ktorého zákazník požaduje výmenu, príp. vrátenie zaplatenej čiastky je nutné u tovarovej položky, ktorá je prenosná - tovar priniesť osobne alebo poštou na prevádzku (pobočku) firmy TUMA INVEST s.r.o., kde bude s kupujúcim spísaný reklamačný protokol a tovar postúpený k reklamačnému konaniu. Opozdené reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Preprava reklamovaného tovaru - náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Prepravu tovaru po vybavení oprávnenej a uznanej reklamácie späť k zákazníkovi hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným, alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ďalej na žiaruvzdorné sklá, na prirodzené trhliny prírodných materiálov, na nekvalifikované pripojenie osobou, ktorá svojou nedostatočnou techn.znalosťou spôsobí škodu. Záruka sa nevzťahuje na všetky škody a poruchy, ktoré sú vzáručnom liste výslovne vyňaté zo záruky, na tovar so skrátenou záručnou lehotou a na časti, ktoré podliehajú rýchlemu, alebo náhlemu opotrebeniu (príklad ohniská spotrebičov a ich časti).

Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých i nevhodných podmienkach v rozpore s manuálom výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Doručenie tovaru - začiatok reklamácie - Reklamáciu považujeme za uplatnenú dňom prevzatia tovaru na pobočke TUMA, u inštalovaných krbových vložiek pripojených ku komínu a obostavaných dňom prijatia kompletnej dokumentácie a fotodokumentácie e-mailom, alebo poštou.Reklamačná lehota u tovaru ktorý je prenosný začína plynúť nie dňom oznámenia o reklamácii, ale dňom fyzického prevzatia tovaru na ktorejkoľvek pobočke TUMA,príp.dňom doručenia poštou. (Patria sem všetky typy kachlí, pece, sporáky, biokrby, elektrické krby a krbové vložky, prenosné grily a všetky materiály ktoré je možné demontovať). Výnimku tvoria spotrebiče inštalované ku komínu s obostavbou a teplovodné spotrebiče, kde nie je možná okamžitá demontáž. Tu predchádza osobnému prevzatiu zaslanie fotodokumentácie a v prípade nutnosti obhliadka.
 

Vybavená reklamácia - Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie v prípade uznanej reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.
...

Spoločnosť TUMA invest s.r.o., môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránok www.krby-tuma.sk a obmedziť i rozšíriť ich dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým užívateľom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.